ഗുണമേന്മയുള്ള

കീ ടെസ്റ്റിംഗ് ഉപകരണ ലിസ്റ്റ്

കഴിവുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക

ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ
ഫാരോ ആർം കോർഡിനേറ്റ് മെഷറിംഗ് മെഷീൻ (സിഎംഎം)
റോക്ക്‌വീൽ ടെസ്റ്റർ
തരംതിരിച്ച കൈ ഉപകരണങ്ങൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ, ഗേജുകൾ, മറ്റ് അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ
ഒപ്റ്റിക്കൽ മെഷറിംഗ് മെഷീൻ
അൾട്രാസോണിക് ന്യൂനത ഡിറ്റക്ടർ
ഇൻസ്പെക് വിഷൻ വിഷ്വൽ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം
ടെൻ‌സൈൽ ടെസ്റ്റർ
മാഗ്നെറ്റിക് പൊടി പിശക് ഡിറ്റക്ടർ
പ്രൊഫൈൽ പ്രൊജക്ടർ

ISO 9001: 2015
പിപിഎപി
പാർട്ട് വാറന്റ് സമർപ്പിക്കലുകൾ
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ (SPC)
റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ആദ്യ ലേഖന പരിശോധന (FAI)
8 ഡി തിരുത്തൽ പ്രവർത്തന പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നു
5 എന്തുകൊണ്ട് തിരുത്തൽ പ്രവർത്തന പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നു
ഓഡിറ്റ് മാനേജുമെന്റ്
കാലിബ്രേഷനുകൾ

ഉപഭോക്തൃ സർവേകൾ
വിതരണ സർവേകൾ
പ്രമാണ നിയന്ത്രണം
എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാറ്റ പുനരവലോകനം (ECR / ECN)
ജീവനക്കാരുടെ പരിശീലനം
മാനേജുമെന്റ് അവലോകനം
പ്രിവന്റേറ്റീവ് മെയിന്റനൻസ്
5 എസ് ഓൺ-സൈറ്റ് മാനേജുമെന്റ്

  • Quality
  • Quality
  • Quality
  • Quality