മെറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ സേവനങ്ങൾ

heavy steel welding service

ഹെവി സ്റ്റീൽ വെൽഡിംഗ് സേവനം

large steel structure fabrication

വലിയ ഉരുക്ക് ഘടന കെട്ടിച്ചമയ്ക്കൽ

mild steel welding service

നേരിയ ഉരുക്ക് വെൽഡിംഗ് സേവനം

steel bracket fabrication

സ്റ്റീൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ

support bracket weldment

ബ്രാക്കറ്റ് വെൽഡ്മെന്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുക

thick steel plate cutting and welding

കട്ടിയുള്ള സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കട്ടിംഗും വെൽഡിംഗും